Regulamin prenumeraty

REGULAMIN PRENUMERATY 2015

1. Niniejszy regulamin określa zasady prenumeraty magazynu LAND LIFE wydawanego przez Landlife sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-463), ul. Stefana 4 / 45, NIP: 7262565823 (zwana dalej "LANDLIFE").

2. Na podstawie zawartej umowy Landlife sp. z o.o. przejmuje obsługę prenumeraty od firmy Amigo Experience Jarosław Kałek  z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej 14, NIP: 9471920756 (zwana dalej "AMIGO").

3. Zamówienia na prenumeraty przyjmowane są wyłącznie na okresy roczne (12 kolejnych miesięcy).

4. Przez prenumeratę roczną rozumie się 4 kolejne numery magazynu LAND LIFE.

5. Aktualny cennik prenumeraty jest podany na stronie www.landlife.pl ; cennik podlega aktualizacji z początkiem każdego roku kalendarzowego.

6. W celu otrzymywania prenumeraty magazynu należy dokonać zamówienia prenumeraty w jeden z następujących sposobów:

a) mailem na adres:  prenumerata@landlife.pl

b) poprzez stronę internetową: www.landlife.pl

7. Zamówienie powinno zawierać następujące dane:

a) nazwa/imię i nazwisko podmiotu zamawiającego prenumeratę (dalej "Zamawiający"),

b) adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego,

c) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż wskazany wyżej,

d) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: numer NIP,

e) imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby składającej zamówienie (osoby do kontaktu),

f) sposób płatności: przelew lub płatność "za pobraniem",

g) numer magazynu, od którego ma być przesyłana prenumerata.

8. W przypadku nie podania numeru magazynu, od którego ma być przesyłana prenumerata, prenumerata jest wysyłana od bieżącego numeru. W przypadku nie podania adresu zamawiającego, prenumerata wysyłana jest na adres wskazany na przelewie płatności, o której mowa w pkt. 10 poniżej. Powyższy adres zostanie uwzględniony na fakturze wystawionej i przesłanej Zamawiającemu zgodnie z pkt. 12 poniżej.

9. LANDLIFE nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego niewłaściwych lub niepełnych danych, o których mowa w pkt. 6 i 7 powyżej.

10. Po dokonaniu zamówienia prenumeraty należy dokonać przedpłaty za cały zamówiony okres prenumeraty, zgodnie z cennikiem, o którym mowa w pkt. 5. Przedpłata może być dokonana przelewem na rachunek bankowy LANDLIFE podany w potwierdzeniu prenumeraty.

11. Zamówienie prenumeraty zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przedpłaty. W przypadku płatności przelewem, jako termin płatności należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowegoLANDLIFE właściwą kwotą.

12. Faktura VAT jest wystawiana w terminie do 7 dni od daty dokonania przedpłaty lub wpłaty za pobraniem.

13. W przypadku konieczności dokonania korekty danych nabywcy wskazanych na fakturze, Zamawiający ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres LANDLIFE.

14. Zaprenumerowane egzemplarze wysyłane są Zamawiającemu Pocztą Polską lub innymi operatorami pocztowymi. LANDLIFE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania Poczty Polskiej ani innych operatorów pocztowych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty winne być składane pisemnie na adres: prenumerata@landlife.pl i powinny zawierać, co najmniej:

a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,

b) siedzibę/adres zamieszkania Zamawiającego oraz adres do korespondencji,

c) dokładne określenie przedmiotu reklamacji,

d) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Zamawiającego

16. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od wpływu reklamacji. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpoznania.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2015.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Landlife sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-463), ul. Stefana 4 / 45, NIP: 7262565823. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zamówienia prenumeraty. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamówienia prenumeraty. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.